KẾ HOẠCH MỞ LỚP TIẾNG MÔNG K11

Tổ chức bồi dưỡng Lớp tiếng dân tộc Mông khóa 11
mở tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La


        Căn cứ Quyết định số 877/QĐ-SGDĐT ngày 27/11/2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La; Công văn số 160/GDĐT-GDTX ngày 10/3/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số; Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La;

         Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng Lớp tiếng dân tộc Mông khóa 11 (K11) tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La như sau:

          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          1. Mục đích

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ và khả năng giao tiếp tiếng dân tộc Mông, cho cán bộ, công chức, viên chức, bộ đội, công an và những người có nhu cầu đang công tác và sinh sống tại tỉnh Sơn La; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số ở Sơn La; tạo môi trường học tập thường xuyên, học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập.

          2. Yêu cầu

Dạy và học đảm bảo chương trình, kế hoạch thời gian, chất lượng và đúng quy chế chuyên môn. Kết thúc khóa học, tổ chức kiểm tra đánh giá theo quy định, trình cấp có thẩm quyền công nhận kết quả và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho những học viên đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          II. NỘI DUNG

  1. Đối tượng

 Là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La có nhu cầu tham gia bồi dưỡng tiếng, chữ dân tộc Mông.

    2. Nội dung, chương trình bồi dưỡng

 Chương trình khung dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết) cho cán bộ, công chức đang công tác ở vùng dân tộc thiểu số (ban hành kèm theo Quyết định số 03/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

    3. Thời gian, địa điểm học

  3.1. Thời gian: Học theo Lịch giảng dạy của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La, bắt đầu từ 7h30' thứ Bảy ngày 20/7/2019.

  3.2. Địa điểm học: Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

     4. Kinh phí: Học viên đóng góp khi nhập học theo quy định của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La, Trung tâm trả lại học phí khi không mở được lớp.

      5. Giáo viên giảng dạy: Giáo viên có trình độ chuyên môn được Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La mời, cử giảng dạy.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

        1. Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La

        1.1. Ban giám đốc Trung tâm

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn của Trung tâm thực hiện kế hoạch bồi dưỡng;

- Phê duyệt kế hoạch mở lớp, thông báo nhập học, lịch học, quyết định danh sách học viên tham gia khóa bồi dưỡng. Phê duyệt các hồ sơ, thủ tục thi kiểm tra hết khóa và đề nghị cấp chứng chỉ cho học viên sau khi kết thúc khóa học theo đúng quy định.

         1.2. Các phòng chuyên môn

a) Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng

- Tham mưu cho Ban giám đốc xây dựng kế hoạch mở lớp, thông báo nhập học, quyết định danh sách học viên tham gia khóa bồi dưỡng theo đúng quy chế, quy định;

- Phối hợp với viên chức tại Trung tâm và Phòng Nội vụ huyện Phù Yên tập trung lớp và làm các thủ tục nhập học theo quy định của Trung tâm. 

- Tham mưu cho Ban Giám đốc phân công giáo viên tham gia giảng dạy và giáo viên chủ nhiệm lớp theo quy định;

 - Tham mưu cho Ban giám đốc triển khai kế hoạch bồi dưỡng; quản lý công tác bồi dưỡng về nội dung, chương trình, hoạt động dạy và học, quản lý lớp học, tổ chức thi và hoàn tất hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ cho học viên sau khi kết thúc khóa học theo đúng quy chế;

- Cung cấp tài liệu học tập (01 bản chính) cho đơn vị phối hợp mở lớp phô tô cho học viên;

- Phối hợp với các viên chức của Trung tâm, Phòng Nội vụ huyện Phù Yên thực hiện quản lý khóa học theo quy định. 

b) Phòng Hành chính- Quản trị

Tham mưu cho Ban giám đốc dự toán kinh phí mở lớp, phục vụ, mức thu học phí của học viên và dự thảo hợp đồng mở lớp, hợp đồng giáo viên giảng dạy cho lớp bồi dưỡng và thanh, quyết toán kinh phí phối hợp tổ chức khóa bồi dưỡng theo chế độ hiện hành.

        2. Phòng Nội vụ huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Đề nghị Phòng Nội vụ huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp với Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La thực hiện một số nội dung sau:

- Phối hợp với Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La làm thủ tục nhập học;

- Thu và chuyển học phí về Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La theo thỏa thuận trong Hợp đồng phối hợp mở lớp;

- Phô tô tài liệu học tập cho học viên;

- Đảm bảo cơ sở vật chất: Phòng học, phòng thi, máy chiếu projector, nơi trông giữ xe, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự an toàn, nước uống và các điều kiện phục vụ khác cho cả khóa học theo hợp đồng;

- Cử cán bộ phối hợp với Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La tham gia quản lý quá trình bồi dưỡng, quản lý học viên, giáo viên giảng dạy; phối hợp tổ chức khai giảng, thi kiểm tra hết khóa và bế giảng cấp chứng chỉ (nếu có).

Trên đây là kế hoạch tổ chức bồi dưỡng Lớp tiếng dân tộc Mông K11 tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Yêu cầu các cá nhân liên quan của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La nghiêm túc thực hiện. Trân trọng đề nghị Phòng Nội vụ huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La phối hợp thực hiện./.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất