KẾ HOẠCH MỞ LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K5

Mở khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước
ngạch chuyên viên khóa 5 tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La


          Căn cứ Quyết định số 877/QĐ-SGDĐT ngày 27/11/2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La; Công văn số 878/UBND-NC ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước (QLNN) cho công chức, viên chức; Công văn số 245/HVHC-ĐTBD ngày 31/3/2014 của Học viện Hành chính Quốc gia về việc phối hợp mở các lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN;

          Căn cứ kết quả khảo sát và nhu cầu tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên năm 2019, Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La xây dựng kế hoạch mở lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên  khóa 5 (K5) tại Trung tâm như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích: Tổ chức bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên cho cán bộ công chức, viên chức tỉnh Sơn La, nhằm góp phần phát triển năng lực, chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ cho công chức ngạch chuyên viên phù hợp với tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng theo quy định và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.

2. Yêu cầu: Tổ chức bồi dưỡng theo chương trình của Bộ Nội vụ và kế hoạch của Học viện Hành chính Quốc gia.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Đối tượng:

- Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị công lập chưa có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương;

- Công chức giữ ngạch cán sự và tương đương, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và đủ điều kiện thi nâng ngạch lên chuyên viên;

- Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị công lập, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và đủ điều kiện thi hoặc xét thăng hạng lên hạng III;

- Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

2. Thời gian: Từ ngày 14/9/2019 đến 16/11/2019 (Học tập trung vào tối thứ Sáu, cả ngày thứ Bảy và chủ Nhật, bắt đầu học từ 7h30' ngày 14/9/2019 ).

3. Địa điểm học: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La (Số 28, Đường Trường Sơn Tây 3, Tổ 3, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La).

4. Nội dung bồi dưỡng: Theo quy định của Bộ Nội vụ và Học viện Hành chính Quốc gia về chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

5. Hồ sơ nhập học:

 + 01 Quyết định cử đi học của cơ quan, đơn vị (hoặc hợp đồng lao động);

+ 03 ảnh cỡ 3x4 (ghi họ và tên, ngày sinh và nơi sinh sau ảnh);

+ 01 bản phô tô Giấy khai sinh;

+ 01 phiếu thông tin học viên (nhận tại nơi nhập học);

+ 01 phiếu học viên (nhận tại nơi nhập học);

6. Học phí: 3.500.000 đồng (Ba triệu năm trăm nghìn đồng). Nộp ngay khi nhập học, Trung tâm trả lại học phí khi không đủ 40 học viên tham gia khóa học.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La

1.1. Ban giám đốc  

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn của Trung tâm thực hiện kế hoạch khóa bồi dưỡng;

- Phê duyệt kế hoạch mở lớp, thông báo nhập học, hợp đồng mở lớp bồi dưỡng với Học viện Hành chính Quốc gia.

1.2. Các phòng chuyên môn  

a) Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng

- Tham mưu cho Ban giám đốc xây dựng kế hoạch mở lớp, thông báo nhập học theo lịch của Học viện Hành chính Quốc gia;

- Phối hợp với viên chức tại Trung tâm, cán bộ quản lý của Học viện Hành chính Quốc gia tập trung lớp và làm các thủ tục nhập học theo quy định của Học viện Hành chính Quốc gia và hồ sơ chuyên môn theo quy định của Trung tâm; 

- Tham mưu cho Ban giám đốc triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng; phân công giáo viên quản lý lớp, quản lý nội dung, chương trình bồi dưỡng, quản lý lớp, mở hồ sơ sổ sách chuyên môn theo quy định, phối hợp quản lý lớp học theo quy định của Học viện Hành chính Quốc gia và các quy định về hồ sơ chuyên môn của Trung tâm trong suốt khóa học;

- Phối hợp với đơn vị mở lớp tổ chức thi kiểm tra hết khóa và hoàn tất hồ sơ, thủ tục cho học viên sau khi kết thúc khóa học theo đúng quy chế, quy định.

c) Phòng Hành chính - Quản trị

- Bố trí cơ sở vật chất phục vụ khóa bồi dưỡng (phòng học, đèn chiếu, tăng âm, loa đài, nước uống, trông giữ xe, vệ sinh lớp học…);

- Chỉ đạo bộ phận bảo vệ, phục vụ lớp học theo quy định;

- Tham mưu cho Ban giám đốc dự toán kinh phí mở lớp, phục vụ, mức thu học phí của học viên cho lớp bồi dưỡng và thanh, quyết toán kinh phí hợp đồng theo quy định.

2. Học viện Hành chính Quốc gia

Đề nghị Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

- Tổ chức giảng dạy chương trình bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên theo quy định của Bộ Nội vụ và Học viện Hành chính Quốc gia; Quyết định mở lớp, xây dựng lịch giảng dạy, học tập cho toàn khóa học và thông báo cho Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La;

- Bố trí giảng viên có trình độ, năng lực, kinh nghiệm giảng dạy theo chương trình, lịch học hai bên đã thống nhất;

- Cung cấp tài liệu học tập cho học viên;

- Phối hợp với Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La theo dõi, quản lý khóa học, đảm bảo thực hiện đúng nội dung, chương trình, chất lượng của khóa học và giải quyết các vấn đề phát sinh nếu có;

- Xét duyệt kết quả học tập, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên cho các học viên tham dự theo quy định của Học viện Hành chính Quốc gia và Bộ Nội vụ. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên K5 mở tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La, yêu cầu các phòng, ban, cá nhân liên quan của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La thực hiện. Trân trọng đề nghị Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp thực hiện./.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Mới nhất