KẾ HOẠCH MỞ LỚP QLNN K11

Liên kết đào tạo đại học ngành Quản lý Nhà nước,
hình thức đào tạo vừa làm vừa học với Trường Đại học
Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (khóa 11 năm 2019)


          Căn cứ Công văn số 2587/UBND-KGVX ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc liên kết đào tạo trình độ đại học; Quyết định số 02/QĐ- ĐHKDCNHN/KTC ngày 20/8/2019 của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội về việc xét trúng tuyển đại học hệ vừa làm vừa học năm 2019 và Thông báo trúng tuyển đại học ngành Quản lý nhà nước của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đặt lớp đào tạo tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La; Quyết định số 877/QĐ-SGDĐT ngày 27/11/2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La. Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La xây dựng kế hoạch liên kết đào tạo đại học ngành Quản lý Nhà nước, hình thức đào tạo vừa làm vừa học với Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (khóa 11 năm 2019) như sau:

            I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          1. Mục đích

        Phối hợp liên kết đào tạo đại học ngành Quản lý Nhà nước, hình thức đào tạo vừa làm vừa học với Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (khóa 11 năm 2019) để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, đào tạo theo nhu cầu của xã hội, góp phần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Sơn La.

          2. Yêu cầu

        Liên kết đào tạo thực hiện đúng tránh nhiệm, quyền hạn của cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo và Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về liên kết đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 07/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017; Quy định Quản lý hoạt động dạy - học các lớp liên kết đào tạo trình độ đại học của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La.

        II. NỘI DUNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

          1. Chuyên ngành, số lượng, hình thức đào tạo:

          - Chuyên ngành đào tạo: Quản lý nhà nước.

          - Số lượng đào tạo: 80

          - Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học.

            2. Đối tượng, nội dung, chương trình, kinh phí đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp:

          Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định, quy chế, nội quy của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

           3. Thời gian, địa điểm, thủ tục nhập học:

        Thời gian, địa điểm, thủ tục nhập học theo thông báo của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La.

           4. Thời gian, địa điểm, hình thức học tập:  

          - Học vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần theo kế hoạch của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (bắt đầu từ ngày 07/9/2019).

          - Địa điểm học: Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La, số 28, đường Trường Sơn Tây 3, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La).

          III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

         1. Dự toán kinh phí: Kinh phí do người học đóng theo kỳ học, mức học phí đóng trên cơ sở quy định hiện hành của Chính phủ và Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

        2. Nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí từ nguồn thu học phí Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trích lại thông qua hợp đồng liên kết đào tạo.

            IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La:

          1.1. Ban Giám đốc:

            - Chỉ đạo các phòng chuyên môn của Trung tâm triển khai thực hiện kế hoạch;

          - Thực hiện nhiệm vụ theo quy định quản lý hoạt động dạy - học các lớp liên kết đào tạo trình độ đại học của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La; Ký kết hợp đồng, thanh lý hợp đồng liên kết đào tạo với Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm.

          1.2. Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng; Phòng Hành chính - Quản trị; Phòng GDTX và Dạy nghề:  

         Thực hiện nhiệm vụ theo quy định quản lý hoạt động dạy - học các lớp liên kết đào tạo trình độ đại học của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La.

          1.3. Giáo viên chủ nhiệm; giảng viên giảng dạy; học viên, sinh viên:

        Thực hiện nhiệm vụ theo quy định quản lý hoạt động dạy - học các lớp liên kết đào tạo trình độ đại học của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La.

           2. Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội:

          Đề nghị Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội:

        - Thực hiện đúng tránh nhiệm, quyền hạn của Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về liên kết đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 07/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017.

          - Hợp đồng, thực hiện đầy đủ nội dung cam kết trong hợp đồng liên kết đào tạo với Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La và nghiệm thu, thanh lý hợp đồng sau khi khóa đào tạo kết thúc và cấp bằng tốt nghiệp cho người học.

          Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La yêu cầu các phòng, ban, công chức, viên chức, học viên, sinh viên của Trung tâm triển khai thực hiện kế hoạch và đề nghị Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội phối hợp, thực hiện./.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Mới nhất