hội nghị đối thoại 

BÁO CÁO Kết quả việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La với nhân dân năm 2022

 

Công tác pháp chế năm học 2022 - 2023  

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2022 - 2023 (ban hành kèm theo Quyết định số 124/QĐ-TTGDTX ngày 15/10/2022 của Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La) p chế năm học 2022 - 2023