Thư viện văn bản
Match of the following fields:
code-number Title Description
Content Source:

code-number Abstract issue-date Download
Thông tư 11 Bộ GIáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện DC ở cơ sở 17/11/21
Chỉ thị số 30 về việc tăng cường thực hiện QCDC ở cơ sở 20 10 2021 17/11/21
QĐ 1748 UBND tỉnh phê duyệt thực hiện dân chủ trong hd cơ quan hành chính nhà nước 05/03/20
Hướng dẫn thực hiện nghị định 04-CP về thực hiện dân chủ 05/03/20
Kế hoạch phòng chống tham nhũng 04/01/18
2017 KH 1997 SGD - Ke hoach phong chong tham nhung nam 2018 cua nganh GD Son La -25.12.2017 1 .pdf 29/12/17
QĐ Số: 29/2016/QĐ-UBND Quyết định số 29 Về việc quy định xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ 15/01/17
Sửa đổi hiến pháp 04/10/16
NĐ 42-2013-ND-CP Ve To chuc và hoat đong thanh tra giao duc.doc
NĐ 41 - NĐ CP Quy đinh vi tri viec lam trong cac đon vi su nghiep-2012.doc
NĐ 29_2012. Ve tuyen dung, su dung, quan ly vien chuc.doc
NĐ 27_2012 Quy đinh ve xu ly ky luat vien chuc va trach nhiem boi thuong, hoan tra cua vien chuc.doc
NĐ 04.2015.ND-CP Nghi đinh ve thuc hien dan chu trong co quan HC, đon vi su nghiep-01.2015 1 .doc
Luat Vien chuc so 58-2010QH.doc
Luat Giao duc so 44 - 2009 sua đoi bo sung Luat Giao duc 2005.doc
Luat Giao duc so 38 - 2005.doc
Luat Can bo, Cong chuc 22-2008-QH.doc
Luat - Bo Luat Lao đong 2012.doc
CT - Chỉ thị 25 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nêu cao trách nhiệm và chấn chính tác phong của cán bộ.doc
2015 QD 3331 UBND - Quy đinh quan ly, su dung xe o to tren dia ban tinh Son La -01.2016.doc
Showing 1 - 20 of 49 results.
of 3