KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị đối thoại

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị đối thoại
giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2022


        Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 23/KH-SGDĐTngày 25/01/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai công tác dân vận, dân chủ trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022; Kế hoạch số 23/KH-TTGDTX ngày 24/02/2022 của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La về triển khai thực hiện dân chủ năm 2022 gắn với việc triển khai công tác dân vận chính quyền; Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2022 như sau:

      I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

      1. Mục đích:

      - Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của cấp ủy chi bộ, của trung tâm; góp phần củng cố, tăng cường dân chủ để thống nhất về tư tưởng, chính trị trong chi bộ, tạo sự đồng thuận và phát huy sự đoàn kết trong trung tâm. 

      - Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, Ban Giám đốc và tổ chức đoàn thể, phát huy quyền làm chủ; Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng "gần dân, sát dân, nghe dân nói, nói cho dân hiểu và làm cho dân tin"; nắm bắt và chủ động xử lý, giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở các kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên (sau đây gọi chung là nhân dân); tăng cường mối quan hệ mật thiết, chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân và mở rộng, phát huy quyền dân chủ của nhân dân.

      - Tăng cường sự hiểu biết, gắn kết, giúp tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của Ban giám đốc; thực hiện tốt quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân, đồng thời tiếp thu ý kiến góp ý, kinh nghiệm của nhân dân tham gia xây dựng Chi bộ, Trung tâm và các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh.

      - Giải quyết và chỉ đạo giải quyết các ý kiến kiến nghị của nhân dân; tạo điều kiện hỗ trợ cho nhân dân tự giác chấp hành, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các các quy định của tỉnh, của Trung tâm.

         2. Yêu cầu: 

         - Tổ chức hội nghị bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và quản lý, điều hành của chính quyền theo nguyên tắc tập trung dân chủ; đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trên tinh thần hợp tác, xây dựng, vì lợi ích chung và có hiệu quả thiết thực; bảo vệ lợi ích của Trung tâm, của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình theo quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan.

      - Người trả lời đối thoại trực tiếp phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp uỷ, chi bộ, trung tâm, phòng, ban được giao để trả lời rõ ràng, chính xác, ngắn gọn, dễ hiểu và công tâm, không hữu khuynh, né tránh. Những vấn đề có tính chất phức tạp, cần nhiều thời gian nghiên cứu giải quyết và những vấn đề thuộc thẩm quyền của cấp trên thì ghi nhận, tập hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.

         - Người tham gia đối thoại phải tuân thủ sự điều hành của người chủ trì, nếu vi phạm thì không được tiếp tục tham gia đối thoại; trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật thì xử lý theo quy định của pháp luật.

         - Không lợi dụng đối thoại trực tiếp để làm trái các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc đưa ra những thông tin không có căn cứ làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của Chi bộ, của Trung tâm, công chức, viên chức, người lao động, học viên, học sinh.

      II. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

      1. Chủ trì hội nghị: Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm.

      2. Thành phần tham gia hội nghị đối thoại:

      - Ban giám đốc Trung tâm.

      - Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội Trung tâm.

      - Viên chức lãnh đạo, quản lý và viên chức, người lao động Trung tâm.  

      - Đại diện Ban Cán sự các lớp liên kết đào tạo, bồi dưỡng, GDTX cấp THPT, học nghề phổ thông hiện đang học tập tại Trung tâm.

      3. Thời gian tổ chức hội nghị: Dự kiến ngày 23/10/2022.

      4. Địa điểm tổ chức hội nghị: Phòng C103 Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La.

      5. Nội dung chương trình hội nghị: (Có nội dung chương trình kèm theo).

      6. Ma két trang trí phông chính hội nghị: (Dùng máy chiếu)

      TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH SƠN LA

 

 

                                      HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI NĂM 2022

                                                            Sơn La, ngày 23 tháng 10 năm 2022

      III. CHUẨN BỊ NỘI DUNG, TÀI LIỆU, CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

      1. Trung tâm GDTX tỉnh:

      1.1. Giao Phòng Hành chính - Quản trị:

      - Tham mưu cho Trung tâm quyết định thành lập Bộ phận Tham mưu, giúp việc và Tổ Thư ký tham gia đối thoại trực tiếp với nhân dân năm 2022 của Trung tâm.

      - Chủ trì chuẩn bị, tổng hợp, tham mưu, phục vụ, khâu nối để tổ chức hội nghị (hoàn thành trước ngày 18/10/2022)

      - Chuẩn bị Hội trường (trang trí; vệ sinh; tăng âm loa đài); khánh tiết; kinh phí tổ chức hội nghị; hoàn thiện in ấn các tài liệu nội dung hội nghị; giấy mời các thành phần dự hội nghị (trước khi tổ chức hội nghị 05 ngày).

      - Cử lãnh đạo phòng dẫn chương trình hội nghị và tham gia thực hiện hội nghị.

      - Tổng hợp ý kiến kiến nghị của viên chức, học viên gửi Ban Giám đốc Trung tâm (hoàn thành trước ngày 18/10/2022)

       - Chuẩn bị trả lời các ý kiến phát biểu, đối thoại, liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng tại hội nghị.

      - Thực hiện trách nhiệm xử lý công việc sau đối thoại. 

      - Tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị sau đối thoại và tham mưu cho Trung tâm báo cáo cấp có thẩm quyền.

       1.2. Giao Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng:

      - Tổng hợp ý kiến kiến nghị của viên chức của phòng và học viên gửi Phòng Hành chính - Quản trị và Ban Giám đốc Trung tâm trước (hoàn thành trước ngày 18/10/2022)

      - Phối hợp với Phòng Hành chính - Quản trị chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị.

      - Chuẩn bị trả lời các ý kiến phát biểu, đối thoại, liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng tại hội nghị và có trách nhiệm tham mưu, xử lý công việc sau đối thoại. 

       1.3. Giao Phòng Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề:

      - Tổng hợp ý kiến kiến nghị của viên chức của phòng và học sinh, học viên gửi Phòng Hành chính - Quản trị và Ban Giám đốc Trung tâm (hoàn thành trước ngày 18/10/2022)

       - Phối hợp với Phòng Hành chính - Quản trị chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị.

       - Chuẩn bị trả lời các ý kiến phát biểu, đối thoại, liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng tại hội nghị và có trách nhiệm tham mưu, xử lý công việc sau đối thoại. 

       1.4. Giao các thành phần, bộ phận tham mưu, giúp việc tham gia thực hiện đối thoại:

       - Thực hiện đối thoại và có trách nhiệm xử lý công việc sau đối thoại theo kế hoạch, nội dung phân công của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La. 

        2. Đề nghị Công đoàn cơ sở Trung tâm GDTX tỉnh, Đoàn Trung tâm GDTX tỉnh: 

       - Nắm bắt tình hình, tâm trạng, dư luận, tổng hợp kiến nghị công chức, viên chức, học viên, sinh viên gửi Trung tâm GDTX tỉnh bằng văn bản trước (hoàn thành trước ngày 18/10/2022 gửi qua Phòng Hành chính - Quản trị). 

       - Phối hợp với Trung tâm chuẩn bị tốt điều kiện, nội dung cuộc đối thoại, tham gia đối thoại, khi cần thiết có thể tham gia trả lời đối thoại tại hội nghị.

       IV. PHÂN CÔNG THAM MƯU, TRẢ LỜI Ý KIẾN ĐỐI THOẠI 

       1. Đ/c Nguyễn Khắc Tâm - Giám đốc Trung tâm:

        Trả lời các nội dung liên quan đến công tác: Tổ chức bộ máy, biên chế; Quản lý viên chức, nhân viên, người lao động; Thi đua khen thưởng, kỷ luật;  Quản lý tài chính; thực hiện quy chế dân chủ; Liên kết đào tạo, bồi dưỡng; Quản lý chung về văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận; Tuyển sinh, quản lý nhà giáo, học viên, sinh viên các lớp liên kết đào tạo, bồi dưỡng và tự tổ chức bồi dưỡng; Theo dõi tình hình dạy - học, xử lý các vi phạm của giáo viên giảng dạy, học viên học tập tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La.

        Tham mưu, trả lời các nội dung liên quan đến công tác: Đào tạo, Bồi dưỡng viên chức, giáo viên Trung tâm hàng năm; Chỉ đạo quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động chuyên môn về dạy - học Chương trình GDTX cấp THPT; Chỉ đạo nội dung sinh hoạt lớp, thi đua khen thưởng, theo dõi tình hình dạy - học, xử lý các vi phạm của giáo viên giảng dạy, học viên học tập.

         3. Đ/c Đào Duy Hải - Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm:

        Tham mưu, trả lời các nội dung liên quan đến công tác: Hành chính - quản trị; Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị, phục vụ dạy - học; vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; lưu trữ; Nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm; Kiểm tra nội bộ; Chế độ, chính sách; xử lý giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; Cải cách hành chính; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; công khai; Quản lý website, hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Trung tâm; Dân vận, dân tộc, đoàn thể, hội (không bao gồm công tác phối hợp với Đoàn Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La và Ban Đại diện cha mẹ học viên); Dân số, kế hoạch hóa gia đình, phát triển gia đình; bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; Phối hợp tổ chức sinh hoạt dưới cờ đầu tuần; chỉ đạo nội dung sinh hoạt lớp, thi đua khen thưởng, theo dõi tình hình dạy - học, xử lý các vi phạm của giáo viên giảng dạy, học viên học tập tại các trường được phân công.

        4. Đồng chí Nguyễn Văn Lục - Phó bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm:

        Tham mưu, trả lời các nội dung liên quan đến công tác: Giáo dục chính trị, tư tưởng; phổ biến, giáo dục pháp luật, pháp chế; Đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục; Thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ; đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, văn hóa, ứng xử trong Trung tâm; đơn vị văn hoá, đơn vị học tập; Dân quân tự vệ; An ninh chính trị, quốc phòng; Trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; Phòng, chống thiên tai, cháy, nổ, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường; y tế học đường; Phòng chống tội phạm, ma tuý, tệ nạn xã hội; Ứng dụng công nghệ thông tin; khởi nghiệp, học tập suốt đời; công tác phối hợp với Đoàn Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La và Ban Đại diện cha mẹ học viên;Quản lý hoạt động chuyên môn phòng GDTX và Dạy nghề về hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông;Quản lý Phòng đào tạo trực tuyến; phòng học nghề phổ thông, phòng Tin học; thiết bị dạy - học di động; Phối hợp quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy - học. Đào tạo, Bồi dưỡng viên chức, giáo viên Trung tâm hàng năm; Chỉ đạo quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động chuyên môn về dạy - học Chương trình GDTX cấp THPT; Phối hợp tổ chức sinh hoạt dưới cờ đầu tuần; Chỉ đạo nội dung sinh hoạt lớp, thi đua khen thưởng, theo dõi tình hình dạy - học, xử lý các vi phạm của giáo viên giảng dạy, học viên học tập tại các trường được phân công.

       V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

       1. Trung tâm GDTX tỉnh:

       1.1. Các thành viên Ban Giám đốc chuẩn bị nội dung, chỉ đạo triển khai thực hiện theo kế hoạch.

       1.2. Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các phòng của Trung tâm có trách nhiệm phổ biến, quán triệt kế hoạch tới viên chức, người lao động và tổ chức thực hiện nội dung kế hoạch. Chuẩn bị trả lời các ý kiến phát biểu, đối thoại, liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng tại hội nghị và có trách nhiệm tham mưu, xử lý công việc sau đối thoại. 

       2. Đoàn Trung tâm GDTX tỉnh, Công đoàn cơ sở Trung tâm GDTX tỉnh:

        Đề nghị Đoàn Trung tâm GDTX tỉnh, Công đoàn Trung tâm GDTX tỉnh phối với Trung tâm GDTX tỉnh trong chuẩn bị, thực hiện kế hoạch.

       3. Chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh:

        Đề nghị Chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Trung tâm GDTX tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2022 và cử đồng chí Giám đốc Trung tâm, đồng chí Bí thư Chi bộ chủ trì hội nghị.

        Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2022, yêu cầu các thành viên Ban Giám đốc, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng triển khai thực hiện. Đề nghị Chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và đề nghị Công đoàn cơ sở, Đoàn Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La phối hợp thực hiện./.


No comments yet. Be the first.