Về việc phê duyệt Kế hoạch công tác pháp chế 

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2022 - 2023

 

KẾ HOẠCH 

KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La

 

hội nghị đối thoại 

BÁO CÁO Kết quả việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La với nhân dân năm 2022

 
Mới nhất