Kế hoạch thi thử tốt nghiệp THPT 

Tổ chức thi thử các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2022 Theo đề chung của Sở Giáo dục (lần 1)

 

Phòng GDTX - DN