PHÒNG GDTX - DN

 

1

Trưởng phòng:  

CN. Nguyễn Văn Tuyển

ĐT: 0338754778

2

Phó trưởng phòng:

CN: Nguyễn Chiến Phong

3 Nguyễn Thị Hồng Thắm Giáo viên
4 Trần Lệ Thủy Giáo viên
5 Trần Trung Kiên Giáo viên
6 Bùi Thị Thúy Hạnh Giáo viên
7 Đinh Quang Hải Giáo viên
8 Bùi Sơn Cương Giáo viên
9 Nguyễn Thanh Bình Giáo viên
10 Lò Thị Khiêm Giáo viên
11 Nguyễn Thị Châu Loan Giáo viên
12 Đinh Thị Hương Giáo viên
13 Nguyễn Xuân Hậu Giáo viên
14 Lê Thị Kim Thanh Giáo viên
15 Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên
16 Nguyễn Thị Thanh Hiền Giáo viên
17 Lê Ngọc Thu Giáo viên
18 Hồ Thị Vui Giáo viên
19 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên
20 Nguyễn Thị Như Đào Giáo viên

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG

Phòng GDTX - DN có chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng

a) Tham mưu, tổ chức tư vấn, tuyển sinh, hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông; dạy - học các chương trình giáo dục thường xuyên.

b) Trực tiếp quản lý, khai thác, sử dụng phòng tin học, phòng đào tạo trực tuyến, phòng học nghề, trang thiết bị dạy - học và hỗ trợ quản lý websiter của Trung tâm.

2. Nhiệm vụ

a) Tổ chức dạy - học các chương trình giáo dục thường xuyên:

- Chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ; Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bao gồm: chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học ứng dụng, công nghệ thông tin - truyền thông; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ; Chương trình dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức công tác tại vùng dân tộc, miền núi theo kế hoạch hàng năm của địa phương và nhu cầu của mọi đối tượng; Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.

- Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông dành riêng cho các đối tượng được hưởng chính sách xã hội, người tàn tật, khuyết tật theo kế hoạch hằng năm của địa phương.

- Tổ chức dạy - học và thực hành kỹ thuật nghề nghiệp, các hoạt động lao động sản xuất và các hoạt động khác phục vụ học tập.

- Tổ chức dạy - học theo chương trình GDTX, đánh giá quá trình học chương trình GDTX, xếp loại theo quy định.

b) Tổ chức thực hiện các chương trình kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, dạy nghề:

- Tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh, dạy công nghệ, kỹ thuật, dạy nghề phổ thông và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh học chương trình giáo dục phổ thông.

- Bồi dưỡng giáo viên các trường trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) về giáo dục  kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp.

- Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ giáo dục đào tạo, góp phần phân luồng học sinh sau THCS và THPT.

- Tổ chức dạy - học, kiểm tra, đánh giá quá trình học nghề phổ thông, xếp loại nghề phổ thông của học sinh và tham mưu tổ chức thi nghề cho học sinh theo quy định.

- Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh phổ thông, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

c) Lập hồ sơ quản lý chuyên môn các lớp thực hiện chương trình GDTX, dạy nghề phổ thông: Phân phối chương trình, Kế hoạch tổ chức dạy - học; Sổ gọi tên ghi điểm; Sổ đầu bài. Quản lý hồ sơ giáo viên: Kế hoạch giảng dạy (Sổ báo giảng); Giáo án; Sổ điểm cá nhân.

d) Kiểm tra, đánh giá chuẩn giáo viên hàng năm theo kế hoạch của Trung tâm.

đ) Biên soạn chương trình dạy - học các chương trình GDTX, dạy công nghệ, kỹ thuật, dạy nghề phổ thông và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh học chương trình giáo dục phổ thông.

e) Chỉ đạo xây dựng, quản lý Sổ đăng bộ, Sổ gọi tên và ghi điểm, Sổ ghi đầu bài dạy - học chương trình GDTX, dạy nghề phổ thông; Sổ kiểm tra, đánh giá giáo viên về công tác chuyên môn; Sổ theo dõi quá trình học tập của học sinh tại trung tâm; hồ sơ cá nhân của giáo viên: Sổ kế hoạch giảng dạy; Giáo án; Sổ dự giờ; Sổ điểm cá nhân; Sổ giáo viên chủ nhiệm lớp; Sổ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

g) Quản lý phòng máy vi tính, phòng dạy nghề, trang thiết bị dạy - học tại các phòng học chức năng.

h) Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao.

i) Cung cấp công khai các thông tin về GDTX, hướng nghiệp, dạy nghề và nội dung liên quan tới phòng phải công khai trên website của Trung tâm.

k) Quản lý viên chức của phòng theo quy chế, quy định của Nhà nước và Trung tâm. Tham mưu cho Giám đốc phân công nhiệm vụ, đề xuất việc sử dụng, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức của phòng.

l) Xây dựng kế hoạch công tác của phòng hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm; báo cáo sơ kết, tổng kết định kỳ, hoặc báo cáo đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ hoặc nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

m) Tham mưu, trình cấp, xác nhận, cấp phát chứng chỉ nghề phổ thông; Tổng hợp, lưu trữ, báo cáo số liệu tư vấn, dạy nghề phổ thông; Lưu trữ, bảo quản hồ sơ, sổ sách liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

n) Hỗ trợ, phối hợp với Phòng Hành chính - Quản trị, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng:

- Quản lý website Trung tâm, vận hành phòng Đào tạo trực tuyến.

- Tiếp đón, bố trí ăn, nghỉ cho nhà giáo và hoàn thiện các thủ tục thanh toán chế độ cho nhà giáo (nếu có liên quan tới phòng).

- Tham mưu nội dung hợp đồng bồi dưỡng chương trình GDTX, dạy nghề của Trung tâm, hoặc mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy - học. 

k) Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.