PHÒNG  QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG

ĐT: 0223.856.017;   Email: boiduongtx@gmail.com

1

Trưởng phòng: Bàn Văn Minh

ĐT: 0912796624

Email: minhdaotao@yahoo.com.vn

2

Phó trưởng phòng:  Phạm Thị Hường

ĐT: 0971500167

Email: huongsla76@gmail.com

3

Nguyễn Thị Thủy

Giáo viên

4

Nguyễn Thùy Anh

Giáo viên 

5

Cầm Thanh Hương

Giáo viên

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG

Phòng Quản lý Đào tạo và bồi dưỡng có chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng

a) Tham mưu, tổ chức thực hiện, quản lý công tác tuyển sinh, tư vấn tuyển sinh đào tạo và bồi dưỡng;

b) Tham mưu, tổ chức thực hiện, quản lý công tác liên kết đào tạo, bồi dưỡng và tự tổ chức đào tạo, bồi dưỡng.

2. Nhiệm vụ

a) Tham mưu, tổ chức thực hiện, quản lý công tác tuyển sinh:

- Tuyển sinh liên kết đào tạo, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng.

- Quảng bá, tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng.

- Điều tra nhu cầu học tập trên địa bàn, xác định nội dung học tập, đề xuất tổ chức các chương trình và hình thức học phù hợp với từng loại đối tượng.

- Lập và lưu giữ hồ sơ tuyển sinh; thống kê, tổng hợp, lưu trữ dự liệu tuyển sinh, tham mưu báo cáo về công tác tuyển sinh.

b) Tham mưu, tổ chức thực hiện, quản lý các hoạt động liên kết đào tạo, bồi dưỡng:

- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo hàng năm; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng;

- Tổ chức khai giảng, bế giảng các lớp đào tạo, bồi dưỡng;

- Bố trí phòng học, phòng thi; thông báo lịch học, lịch thi;

- Tổ chức, hoặc phối hợp tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng, thông báo kết quả học tập cho người học;

- Quản lý, in ấn, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, xác nhận chương trình bồi dưỡng;

- Tham mưu, giám sát, tổ chức kiểm định việc thực hiện mục tiêu, chương trình, kế hoạch và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

- Quản lý học viên, sinh viên; liên hệ cho học viên, sinh viên thực tập, thực hành; quản lý các số liệu về kết quả học tập, rèn luyện của học viên, sinh viên;

- Quản lý, bố trí, xác nhận thời gian làm việc của nhà giáo giảng dạy, giáo viên chủ nhiệm liên quan đến các lớp đào tạo, bồi dưỡng; báo cáo, đề xuất, tham mưu cho Ban Giám đốc xử lý các hành vi vi phạm quy chế chuyên môn, vi phạm đạo đức nghề nghiệp;

- Lập và quản lý, lưu trữ dữ liệu, số liệu, hồ sơ, sổ sách liên quan đến liên kết đào tạo, bồi dưỡng; Quản lý Sổ đăng bộ; Sổ gọi tên và ghi điểm; Sổ ghi đầu bài; Sổ theo dõi quá trình học tập của học viên, sinh viên tại trung tâm; Quản lý, Sổ theo dõi cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận; Sổ kiểm tra, đánh giá giáo viên về công tác chuyên môn; hồ sơ học viên, sinh viên.

c) Quản lý viên chức của phòng theo quy chế, quy định của Nhà nước và Trung tâm. Tham mưu cho Giám đốc phân công nhiệm vụ, đề xuất việc sử dụng, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức của phòng.

d) Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao; sử dụng hiệu quả, cập nhật, công khai, cung cấp các thông tin về các hoạt động liên kết đào tạo, bồi dưỡng trên website và công khai cung cấp các thông tin về nội dung liên quan tới phòng phải công khai trên website của Trung tâm.

đ) Xây dựng kế hoạch công tác của phòng hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm; báo cáo sơ kết, tổng kết định kỳ, hoặc báo cáo đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ hoặc nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

e) Phối hợp với Phòng Hành chính - Quản trị, Phòng GDTX và Dạy nghề:

- Tiếp đón, bố trí ăn, nghỉ cho nhà giáo và hoàn thiện các thủ tục thanh toán chế độ cho nhà giáo;

- Tham mưu nội dung hợp đồng liên kết đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề của Trung tâm, hoặc mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy - học.