BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

ThS: NGUYỄN KHẮC TÂM

ĐT:

CQ: 0223.852.674

DĐ: 0984.796.896

Email: nguyenkhactam.vn@gmail.com

PHÓ GIÁM ĐỐC

CN: ĐÀO DUY HẢI

ĐT:

CQ:

DĐ: 0975.925.327

Email: daoduyhai77@gmail.com

PHÓ GIÁM ĐỐC

CN: NGUYỄN VĂN LỤC

ĐT:

CQ:

DĐ: 0912.273.573

Email: nguyenvanluc1973@gmail.com