Asset Publisher

Thông báo Lịch tiếp công dân

Thông báo Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La


           Căn cứ Luật tiếp công dân số: 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013, Nghị định số: 64/2014/NĐ – CP ngày 26 tháng 06 năm 214 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tiếp công dân.

           Căn cứ Thông tư số: 06/2014/TT – TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Tổng Thanh tra chính phủ quy định quy trình tiếp công dân.

          Thực hiện Kế hoạch số 12/KH – TTGDTX ngày 18 tháng 01 năm 2019 về việc Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên  tỉnh Sơn La

          Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Sơn la thông báo lịch tiếp công dân như sau:

1. Tiếp công dân định kỳ:

1.1. Thời gian: 02 lần/tuần, vào các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần trong giờ hành chính, nếu các ngày trên trùng với ngày nghỉ lễ, tết lịch tiếp công dân chuyển vào những ngày tiếp theo.

- Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00.

- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00.

1.2. Địa điểm. Phòng tiếp công dân tầng 1 tòa nhà A Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tỉnh Sơn La – Số 28, Đường Trường Sơn Tây 3, Phường Tô Hiệu, Thành phố sơn la, Tỉnh Sơn La.

2. Tiếp công dân đột xuất.

Thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 18, Luật tiếp công dân, theo mức dộ và tính chất vụ việc Giám đốc Trung tâm quy định.

Trường hợp Giám đốc Trung tâm đi vắng Phó giám đốc được ủy quyền lãnh đạo đơn vị có nhiệm vụ tiếp công dân theo thẩm quyền và có trách nhiệm báo cáo lãnh đạo đơn vị những nội dung đã giải quyết.

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tỉnh Sơn La thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và công khai cho người dân được biết.