Asset Publisher

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP CORONA

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP CORONA

Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra


       Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV); Công văn số 239/BGDĐT-GDTC ngày 22/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường triển khai công tác y tế trường học, phòng chống bệnh dịch mùa đông xuân; Công văn số 265/BGDĐT-GDTC ngày 01/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 269/BGDĐT-GDTC ngày 03/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh nCoV; Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 30/01/2020 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ; Công văn số 176/UBND-KGVX ngày 30/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc triển khai Công văn số 239/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 31/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Công văn số 4852-CV/TU ngày 03/02/2020 của Tỉnh ủy về việc cho phép học sinh nghỉ học; Công văn số 197/UBND-KGVX ngày 03/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công văn số 197/UBND-KGVX ngày 03/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép học sinh nghỉ học; Công văn số 163/CV-BCĐ ngày 03/02/2020 của Ban chỉ đạo về việc tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV; Công văn số 205/UBND-KGVX ngày 03/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Công điện số 156/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 218/ SGDĐT-VP ngày 04/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La.

        Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp dấp cấp do chủng chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, sự phối hợp của Trung tâm, các cấp đoàn thể, sự tham gia tích cực của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và người lao động, học sinh sinh viên trong việc phongd chống dịch bệnh đặc biệt phòng chống dịch bện viên đường hô hấp do chủng mới của vie rút Corona gây ra.

2. Tăng cường cung cấp thông tin, truyền thông để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh nhận thức rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch, tuân thủ các khuyến cáo để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

3. Chỉ đạo, quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh không đưa và chia sẻ các thông tin không chính xác liên quan đến dịch bệnh, gây hoang mang trong cộng đồng.

II. NỘI DUNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền.

- Tăng cường cung cấp thông tin, truyền thông để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên nhận thức rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch, tuân thủ các khuyến cáo để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Chỉ đạo, quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh không đưa và chia sẻ các thông tin không chính xác liên quan đến dịch bệnh, gây hoang mang trong cộng đồng.

2. Biện pháp thực hiện.

- Triển khai nghiêm túc Công văn số 192/SGDĐT-VP ngày 29/01/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chủ động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do vi rút Corona biến chủng gây ra. Công văn số 196/SGDĐT-VP ngày 31/01/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong trường học; Công văn số 201/SGDĐT-VP ngày 03/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép học sinh nghỉ học phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong trường học. Đồng thời kết hợp triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Công văn số 1696/TTg-KGVX ngày 17/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2019-2020.

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm y tế các huyện/ thành phố tổ chức phun thuốc khử trùng tại các trường học trước thời gian học sinh trở lại trường; Cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh, theo dõi sức khỏe của cán bộ, nhân viên, giáo viên, phối hợp với gia đình học sinh nắm bắt kịp thời khi có biểu hiện nhiễm bệnh để phối hợp với ngành y tế đưa đi khám bệnh, điều trị và kiểm soát, đồng thời không tổ chức các hoạt động ngoại khóa, đông người. Hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người trừ các trường hợp thực sự cần thiết để phục vụ phòng, chống dịch.

- Trong thời gian học sinh nghỉ học phối hợp với gia đình học sinh, sinh viên trong việc cập nhật thông tin về sức khỏe học sinh, sinh viên và đề nghị cha mẹ học sinh, gia đình sinh viên  thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh, phối hợp quản lý và chăm sóc sức khỏe con em mình. Khuyến khích học sinh, sinh viên và gia đình tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng.

- Cung cấp kịp thời thông tin về dịch bệnh trong trường học cho ngành Y tế để phối hợp xử lý; chấp hành nghiêm các quy định chuyên môn về phòng, chống dịch của ngành Y tế đối với các dịch bệnh xảy ra trong các trường học.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, phòng Hành chính-Quản trị là đơn vị thường trực trong công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp dấp cấp do chủng chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La. Phòng QLĐTBD, GDTX-DN thường xuyên báo với phòng HC-QTr cập nhập thông tin báo cáo Ban Giám đốc chỉ đạo thực hiện.

2. Phòng HC-QTr theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh; khuyến cáo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV sử dụng nguồn thông tin chính thức tại các địa chỉ sau:

- Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (https://www.moh.gov.vn/); - Báo Sức khỏe và Đời sống (https://suckhoedoisong.vn/Virus-nCoV-capnhat-moi-nhat-lien-tuc-n168210.html);

- Cổng thông tin điện tử của Cục Y tế dự phòng (http://vncdc.gov.vn/);

- Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Sơn La (http://soyte.sonla.gov.vn/);

- Cổng thông tin điện tử của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La (http://cdcsonla.gov.vn/) hoặc fan page http://www.facebook.com/CDCSONLA

3. Chế độ báo cáo: Báo cáo những trường hợp bất thường của Trung tâm GDTX tỉnh về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng sở) điện thoại 0915001977, 0912737826

email: trongtv.sgddt@sonla.gov.vn hoặc tranvantrongsonla@gmail.com./.