Xuất bản thông tin

Poster Giới thiệu TRUNG TÂM GDTX TỈNH SƠN LA

Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La được thành lập theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La, trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La với Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp và dạy nghề tỉnh Sơn La. 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La được quy định tại Quyết định số 877/QĐ-SGDĐT ngày 27/11/2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm hiện có Ban Giám đốc, Phòng Hành chính - Quản trị, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Phòng Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề; Chi bộ Trung tâm trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Sơn La; Công đoàn cơ sở Trung tâm trực thuộc Công đoàn ngành giáo dục và Đào tạo Sơn La và các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội.     

⇒Xem chi tiết